Области рада

 

   Адвокатска канцеларија пружа својим клијентима свеобухватну правну услугу у складу са конкретним потребама клијената у следећим областима:

 

 • Привредно и пословно право
 • Тужбе за испуњење уговора у привреди, неиспуњење обавеза, повреде уговора, наплате потрживања, судско принудно извршење, привремене мере, пословни савети, одбрана у кривичним стварима за дела у привреди…
  Оснивање привредних друштава, израда оснивачких аката, других општих аката и споразума, промене правних форми друштава, учествовање у пословним разговорима и коресподенцији…

 • Облигационо право
 • Састављање уговора и анекса на уговоре (уговор о делу, купопродаји, закупу, поклону, зајму, преузимању дуга, уговор о заједничком улагању, размени, остави, послузи… ) , заступање у преговорима ради закључења уговора…
  Заступање у поступцима накнаде свих видова материјалне и нематеријалне штете (за претрпљени страх, физички бол, наруженост, умањење животне активности, повреде угледа, части, приватности, слободе или права личности), испуњења, раскида, поништаја и/или утврђења ништавости уговора, наплате потраживања.

 • Стварно право
 • Имовински спорови; Сметање поседа; Службености и суседска права; Заложно право…

 • Породично право
 • Заступање у споровима за развод брака, споровима око поделе имовине стечене у току трајања брака; у споровима за издржавање, као и у поступцима везаним за поверавање заједничке деце на чување, негу и старање; заступање у поступцима везаним за лишење родитељског права.

 • Наследно право
 • Састављање завештања (тестамента), уговора о доживотном издржавању, покретање оставинског поступка, заступање у оставинском поступку…

 • Радно право
 • Заступање у радним споровима, пружање правних савета око свих питања из области рада и радних односа.

 • Кривично право
 • Заступање у својству браниоца у кривичним предметима.
  Заступање оштећених у кривичним предметима.

 • Медијско право и права личности
 • Право на приватност; Однос права личности и слободе изражавања; Накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због повреде части, угледа и права личности путем штампе и других средстава јавног информисања;

 • Послови са некретнинама
 • Заступање у свим фазама поступка промета некретнина. Провера власничког статуса непокретности при купопродаји некретнина.

 • Право интелектуалне својине
 • Остварење и заштита ауторских права и права индустријске својине.

 • Право потрошача
 • Недостаци на роби; Уговорне гаранције; Рекламација; Право на замену/враћање купљене робе; Накнада штете због несаобразности…

 • Заступање у поступцима пред прекршајним судовима и органима управе РС.
 • У област нашег рада спадају и сви други правни послови сходно договору са клијентом.

slider
slider
slider
slider