Тарифа

 

Адвокатска канцеларија наплаћује своје услуге у складу са важећом Тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката објављеном у Службеном гласнику РС.
Висина накнаде се одређује за поједине радње према врсти спора, процентуално од вредности предмета спора или паушално у зависности од случаја.
Накнада се по правилу наплаћује одмах након извршене услуге, а могући су и дозвољени и другачији начини плаћања.
Хонорар са додатком за успех може се уговорити са адвокатом тако што адвокату у сваком случају припада право на наплату накнаде и трошкова по Адвокатској тарифи, али се адвокат може стимулисати и договором посебне награде за случај успеха, нпр. 15-20% од оствареног потраживања (тзв.“мајсторски део“, палмариум).
За потребе правних лица и удружења пружамо свеобухватну правну помоћ и заштиту у свакодневном пословању, уз склапање уговора о дугорочном заступању и накнаду одређену на месечном нивоу.
У погледу договарања хонорара указујемо и на актуелну тенденцију законодавства Европске заједнице за потпуном либерализацијом цена адвокатских услуга са циљем подржавања конкуренције и у овој области.

АДВОКАТСКА ТАРИФА (преузми)

slider
slider
slider
slider